Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwisu e-Urząd

e-Instytucja.pl sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.eurzad.jedlinazdroj.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego e-Urząd

Data publikacji strony internetowej: 2018-08-13

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-01-13.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.
 • Kontrast w niektórych miejscach serwisu może nie być prawidłowy.
 • Mogą zdarzyć się linki otwierające nowe okna bez uprzedzenia użytkownika.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-01-13. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kamila Sławetna Gulkaurzad@jedlinazdroj.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 84 55 215. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Wyłączenia:
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. 

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Urząd miasta powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Urząd  informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2

Do budynku prowadzą 2 wejścia od strony Skweru Wolności i od strony parkingu. Do obu wejść prowadzą schody. 

Biuro Obsługi Klienta znajduje się na pierwszym poziomie od strony wejścia z parkingiem. Dalsze przejście przeznaczone jest tylko dla pracowników Urzędu.

W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach jest możliwość skorzystania z dzwonka przy schodach. Na dźwięk wyjdzie pracownik Biura Obsługi Klienta i pomoże w załatwieniu spraw. 

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku – Biura Obsługi Klienta -  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, bądź pozostać na płycie parkingowej, gdzie dla psów jest dostępna woda.

W Urzędzie Miasta nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Tablica informacyjna w formie elektronicznej (wyświetlanych informacji) znajduje się w Biurze Obsługi Klienta i na korytarzu pierwszego poziomu. 

Chcąc skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) należy zgłosić taką potrzebę min. na 3 dni przed wizytą w urzędzie ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się  e-mailem na adres: urzad@jedlinazdroj.eu. Usługa będzie dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych i głuchoniemych.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

W celu wywołania danego skrótu, należy wcisnąć kombinację klawiszy odpowiednią dla używanej przeglądarki:

 • Dla przeglądarki OPERA, CHROME, SAFARI i INTERNET EXPLORER Lewy ALT + „klawisz skrótu”
 • Dla przeglądarki MOZILLA Lewy ALT + SHIFT + „klawisz skrótu”

Ułatwienia dostępu:

Logotypy projektów
Projekt pn. „Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Jedlina-Zdrój”, nr RPDS.02.01.04-02-0021/16 dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne” Działania nr 2.1. „E-usługi publiczne” Podziałania nr 2.1.4. „E-usługi publiczne – ZIT AW”.