Przejdź do treści

Pomoc

Czas na odpady

Pozycja   daje możliwość użytkownikowi wglądu do widoku modułu Czas na odpady, pozwalajacego podejrzenie harmonogramów wywozu odpadów wprowadzonych przez urząd, informacji na temat segregowania poszczególnych frakcji, informacji o Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Moduł pozwala również na określenie wykorzystywanych adresów dla których mogą być wyświetlane harmonogramy wywozu odpadów jak i podgląd oświadczeń o otrzymywaniu korespondencji drogą elektroniczną złożonych w systemie.


Ułatwienia dostępu:

Logotypy projektów
Projekt pn. „Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Jedlina-Zdrój”, nr RPDS.02.01.04-02-0021/16 dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne” Działania nr 2.1. „E-usługi publiczne” Podziałania nr 2.1.4. „E-usługi publiczne – ZIT AW”.